Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

terug naar Rooden Leeuw algemeen

twaalf en een half jaar
ontmoeting en inspiratie

‘Ons kapittel heeft ons als bestuur en medebroeders suggesties geboden om de noden van onze tijd te verstaan en te zoeken naar mogelijkheden om op een bij ons passende manier antwoord te vinden. Daarmee geven we niet alleen op een eigentijdse wijze het begrip “naaste” een nieuwe inhoud, maar wordt ook aangegeven hoe we naasten kunnen zijn. In de tijd van Mgr. Rutten en Br. Bernardus was dat de verheffing van onze naasten door catechese en onderwijs.

Vandaag valt het binnen onze mogelijkheden om mensen een hand te geven, opdat ze niet vereenzamen in wat we met een mooi woord onze “samen”leving noemen. De projecten “In de Rooden Leeuw” in Maastricht, het “Stadsklooster” in Den Haag en het “Iconenatelier Sint Servatius” in De Beyart zijn plaatsen waar mensen in de gelegenheid worden gesteld zichzelf terug te vinden en te ontdekken dat er tochtgenoten zijn.’

Broeder Kees Gordijn, onze provinciale overste, sprak deze woorden aan het slot van het kapittel 2012, waarin het “Goed zijn en goed doen” centraal stond als thema. Het door hem eerst genoemde project aan de Bogaardenstraat in Maastricht vierde onlangs het koperen bestaan. Óók een reden om aandacht te besteden aan dit project dat voortbouwt op de “roots” van de Broeders FIC.

in de hemel

Vlak bij de Helpoort in het oudste deel van Maastricht, ligt tussen de stadwallen verscholen een feestzaal die “In den Hiemel” heet. Typisch Maastrichts grapje, dat ook de straat tussen de katholieke Sint Servaasbasiliek en de protestante Sint Janskerk het “Vagevuur” noemt.

Het Project "In de Rooden Leeuw" dankt zijn naam aan het huis waarin het is gevestigd.
Enige maanden geleden was het feest in voornoemde zaal. Het koperen bestaan van het centrum voor inspiratie en ontmoeting “In de Rooden Leeuw” werd er gevierd. Ongeveer honderd aanwezigen: gasten van het project, vrijwilligers, medewerkers, bestuur en belangstellenden konden genieten van muziek, enkele toespraken, gezelligheid en een mooi verzorgd buffet.
Voorzitter Frans Leenders benadrukte in zijn woordje ‘dat Maastricht niet vergeten moet welk zegenrijke invloed de persoon van Louis Rutten voor de stad heeft gehad in de uitvoering van zijn vele sociaal maatschappelijke initiatieven.
In de Rooden Leeuw, de bakermat van de broeders, leeft nog steeds uit zijn inspiratie. In een open en gastvrije sfeer komen er mensen bij elkaar die behoefte hebben aan gezelligheid en respect voor hun persoon.’ ‘Mensen die proberen elkaar te bemoedigen en elkaar bij de hand te houden. Mensen die hun “spoor in hun leven” weer terug vinden. Wat zijn we er trots op dat we deze traditie mogen voortzetten. Nu al twaalf en een half jaar lang.’
De presentatie van de nieuwe promotiefilm voor In de Rooden Leeuw, een product van Patrick Brouwers, was een mooi moment op deze feestavond. In zijn goed gekozen beelden vangt hij de sfeer van ontmoeting en van elkaar te inspireren op een prima manier samen: we zien groepen gasten zich ontspannen, levensverhalen schrijven, mediteren, samen eten, elkaar multicultureel ontmoeten en samen muziek maken.
(Zie de website www.roodenleeuw.nl)

Ook werd op deze avond de vernieuwde huisstijl gepresenteerd met gerestiled foldermateriaal, het eindresultaat van de inzet van de Werkgroep PR van In de Rooden Leeuw.
Iets van de nieuwe huisstijl ...

een bijzonder huis

Rasa de Zanger
Mevr. Rasa de Zanger
Vanaf juli 2009 is mevrouw drs. Rasa de Zanger werkzaam bij In de Rooden Leeuw. Ze is de directeur van het centrum. Ze zegt: ‘Vanaf het eerste moment dat ik in het gebouw aan de Bogaardenstraat kwam, vind ik dit huis heel bijzonder. Het is door de broeders prachtig gerestaureerd, hun eerste communiteitshuis van de FIC. Die aparte sfeer werkt door op onze gasten en vrijwilligers. In de naam van de stichting staat “dat we een centrum zijn voor ontmoeting en inspiratie”. Ik vind dat dit elke dag heel concreet hier in huis wordt waargemaakt. Is dat niet prachtig?’
‘In mijn werkzaamheden laat ik me leiden door de geschiedenis van dit gebouw en zijn eerste bewoners: een groep religieuzen die vanaf 1840 hun handen uit de mouwen staken om de bevolking van Maastricht, die toen in zeer slechte omstandigheden leefde, van dienst te zijn. Ik moet je zeggen dat ik steeds als ik over mijn werkgebied met anderen spreek, vermeld dat we in wezen het werk dat de broeders meer dan 170 jaar geleden begonnen, proberen voort te zetten. In een eigentijdse setting. In activiteiten die te maken hebben met mensen in hun eigen kracht te laten komen. In bijeenkomsten waarin ruimte is voor bezinning op je eigen leven, waar je je verdriet en je vreugde kwijt kan. In een huis waar mensen weer helemaal bij zichzelf komen. Het is een eer om daaraan mee te mogen helpen.’

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen directie, medewerkers en vrijwilligers.

Tweemaal in de week organiseert "In de Rooden Leeuw" het project Samen aan Tafel.
‘Mijn eerste streefpunt is dat In de Rooden Leeuw nog lang blijft voortbestaan. Onze stichting heeft vanaf de oprichting in 1999 – als initiatief van broeder Johan Muijtjens – zijn nut bewezen. Mensen die zich eenzaam voelen, vinden hier een goed gehoor en ontvangen warmte. Ze worden met respect behandeld. Onze gasten beschouwen In de Rooden Leeuw als “van ons”. Dat zijn kostbare ervaringen, die mensen uit hun bestaan omhoog kunnen tillen.’
‘In onze tijd van verzakelijking, snelheid van werken en handelen, van overdreven aandacht voor mensen “die het gemaakt hebben”, is onze stichting een rots in de branding voor de kleinen in onze Maastrichtse samenleving. Ik doe er met alle betrokkenen mijn best voor dat In de Rooden Leeuw flexibel blijft. Ik bedoel daarmee te zeggen dat we steeds alert moeten blijven voor de eigentijdse noden, net zoals de stichters van de broeders. Dat streven ligt in ons bestaansrecht verankerd.’

concrete gegevens

In het afgelopen jaar bezochten ruim 3500 gasten het centrum. De meeste gasten komen uit de leeftijdsgroep tussen de 45 en 60 jaar. De tevredenheidsscore van alle activiteiten is, op de schaal van tien, ruim acht. Dat geldt voor de ontmoetingsactiviteiten, voor de cursussen en zingevingsactiviteiten en voor de eenmalige activiteiten.
De broeders Noud Fonken (op foto) en Gerard Hermans werken als vrijwilligers mee in de Rooden Leeuw

Activiteiten die eenmaal per jaar plaats vinden zijn bijvoorbeeld: de Kerstviering, het Kerstdiner voor mensen die zich alleen voelen, een bezinningsdag voor medewerkers, bestuur en vrijwilligers, een teambuildingsdag voor de vrijwilligers, een burendag, een bijeenkomst in het kader van de Dag van de Dialoog en eenmalige ontspanningsactiviteiten in de zomerperiode: “Zomeren In de Rooden Leeuw.”
Cursussen en zingevingsactiviteiten zijn onder meer: Za-zen, omgaan met het verlies van een dierbare, meditatie voor iedereen, je ontspannen met kleur, levensverhalen schrijven en zingevingsbijeenkomsten rond een bepaald thema.
De ontmoetingsactiviteiten scoren het hoogst in deelnemers. We noemen dan bijvoorbeeld: de inloopbijeenkomsten (tweemaal in de week), de inloop met diepgang, ontmoetingsmiddagen voor gasten met een verstandelijke beperking, samen aan tafel (tweemaal in de week), en multicultureel samen eten.
>

In de Rooden Leeuw is iedereen welkom en wordt aandacht gegeven aan allerlei bijzondere dagen.
Zo wordt er ook Dierendag op een speelse manier gevierd.
‘Bij deze bijeenkomsten kunnen we een beroep doen op onze vijfenveertig vrijwilligers,’ zegt Rasa de Zanger. De mensen die zich hiervoor aanmelden lopen eerst drie maanden stage, na een serieus intakegesprek. Daarna volgt een evaluatie met mij, waarna de vrijwilliger doorgaat of met haar of zijn inzet stopt. Door het jaar heen vinden gesprekken plaats die een evaluerend karakter hebben. Herhaaldelijk vinden voor onze groep vrijwilligers bijscholingscursussen plaats en men is min of meer verplicht om aan de teambuildings- en bezinningsbijeenkomst mee te doen. We hebben in de loop der jaren ervaren dat dit een goede procedure is, die garant staat voor een goed functionerende vrijwilligersgroep.’
‘Ik ben overigens erg ingenomen met de inzet van vier broeders voor ons centrum. De broeders Noud Fonken en Gerard Hermans zijn vrijwilliger, Kees Gordijn en Wim Swüste hebben zitting in het stichtingsbestuur en verrichten ook andere medewerking voor ons centrum.’

financiën

‘Het zal bekend zijn dat de Broeders FIC bij de start van de werkzaamheden van ons centrum hebben toegezegd dat ze de eerste tien jaar garant wilden staan voor financiële zaken. Dat was natuurlijk een prachtig gebaar, waar zo’n miljoen euro in is gestoken. De laatste tweeeneenhalf jaar staan we financieel op eigen benen. We hebben ons daar natuurlijk goed op voorbereid. Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ontvangen we van de gemeente Maastricht een forse bijdrage. De ambtenaar die verantwoordelijk is voor de WMO-gelden en de wethouder die de WMO in portefeuille heeft, blijken erg enthousiast over onze inzet.
Ook gewoon feestvieren wordt niet vergeten. Rechts vooraan Broeder Gerard Hermans.
We zijn sinds kort tot “samenwerkingspartner” benoemd, wat blijk geeft van het vertrouwen dat men van gemeentewege in ons centrum heeft.’
‘Hiernaast blijven de Broeders FIC ons gelukkig nog trouw. Ze ondersteunen activiteiten op zingevingsgebied, zijn ons ter wille bij het in rekening brengen van de huur van het gebouw en steunen incidentele activiteiten. Bij de werving van financiële steun worden we geholpen door de stichting Prestación in Drachten. Deze verricht fondswerving voor ons en zorgt er mede voor dat de onkosten en uitgaven in evenwicht blijven. Door het jaar heen kunnen we ook een beroep doen op plaatselijke fondsen, die ons rond concrete projecten behulpzaam zijn. We voelen nadrukkelijk dat de financiële crisis die er na 2006 is ontstaan, ook zijn neerslag heeft op de steunverlening aan In de Rooden Leeuw. Maar tot op heden zien we nog steeds kans om de zaak gezond te houden.’

toekomst


Br. Kees Gordijn (links) woont regelmatig bestuursoverleg bij.
De directeur van het centrum, Rasa de Zanger, kijkt met vertrouwen naar de jaren die komen gaan. ‘Over onze toekomst ben ik heel positief, al kan ik natuurlijk niet in de portemonnee van de overheid kijken. We zitten op het goede spoor van wat er van ons wordt gevraagd: dat iedere bezoeker en vrijwilliger in zijn eigen kracht komt. Hoe meer we elkaar hierbij helpen, hoe meer kans we hebben op een goede toekomst.’
‘Hierbij vind ik het leerzaam om naar het prille begin van ons centrum terug te gaan. We kunnen ons aan de inzet vanaf 1840 van de eerste broeders FIC toetsen. Ik wil me laten leiden door de visie die hier vroeger in huis heerste. Dan bouwen we op een vaste grond.’

Wim Swüste

Bron: Berichten van de Broeders van Maastricht, 2013, nr. 1

naar boven