Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

TEKSTEN bij de GEBEDSDIENST

Afscheid van broeder Roland Heeren

14 april 2020

Thema: “Wie in de schaduw Gods mag wonen

[ Tussen deze teksten door worden verschillende liederen gezongen.]

INLEIDEND WOORD

We zijn hier bijeengekomen om afscheid te nemen van onze geliefde medebroeder Roland Heeren.
Zoals u ziet vindt zijn afscheid plaats onder speciale omstandigheden, die het gevolg zijn van de coronamaatregelen. We zijn maar met een klein gezelschap: een paar medebroeders van zijn communiteit, de twee mensen van het team FIC, een paar medebroeders van het bestuur, de organiste en mensen van de begrafenisonderneming.

Ik heet u van harte welkom in deze ‘lege’ kapel van De Beyart. Er is nu geen priester die voorgaat, we houden geen eucharistieviering, geen woord- en communiedienst, maar een eenvoudige gebedsviering, die we samen gestalte geven.

Gelukkig kunnen Rolands medebroeders en medebewoners hier in De Beyart de viering ‘van nabij’ volgen op hun kamer. Ook u heet ik van harte welkom bij dit afscheid.

Rolands familie kan er niet bij zijn en dat is zeer pijnlijk en zal hun verdriet doen. Van deze dienst wordt gelukkig een opname gemaakt, zodat zij op een later tijdstip de viering kunnen meebeleven. En op dit moment zullen zij in gedachten toch bij ons zijn om afscheid te nemen van hun geliefd familielid Theo Heeren, onze broeder Roland.

Broeder Roland is gestorven in Molenhof, de herstelkliniek van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum. De laatste 14 dagen van zijn leven, toen het coronavirus hem in zijn greep had, mocht hij geen enkel bezoek ontvangen. Geen medebroeder of familielid kon hem nabij zijn om hem te laten voelen, dat we meeleven. We moesten hem als het ware in de steek laten, en dat was zeer pijnlijk en eigenlijk ook onmenselijk.

Nu bevindt zijn dode lichaam zich hier in ons midden. We nemen op deze speciale wijze afscheid van onze medebroeder Roland, Theodorus Heeren. We staan gelovig stil bij zijn leven en vertrouwen hem tenslotte toe aan zijn Heer en Schepper.

LICHTRITUEEL

We hebben onlangs Pasen gevierd, het belangrijkste feest in de R.-K. Kerk, het feest van de Verrijzenis van Jezus: Hij is niet dood, Hij leeft!
Ook deze viering van Pasen konden we niet op de gebruikelijke wijze in onze eigen gemeenschap mee vieren en meebeleven. We moesten onze toevlucht nemen tot de t.v. en tot het internet.
Maar we weten en geloven dat Jezus leeft. Het licht van de Paaskaars is hiervan het teken. Daarom willen we nu heel bewust de kaarsen aansteken rond de kist met het dode lichaam van Roland. Dat onze medebroeder moge binnentreden in het Licht en eenmaal met Jezus mag verrijzen.
Broeder Augustine, onze generale overste, en broeder Wim Luiten, de overste van het Religieus Huis Nederland, steken nu de kaarsen rond de baar aan.

GEBED

Liefdevolle God,
Wij geloven dat U aanwezig bent in ieder van ons,
dat Gij met ons meegaat in onze levensdagen,
zoals U dat ook hebt gedaan met onze medebroeder Roland, Theo Heeren.
Wij geloven dat wij uw liefde en trouw mogen ervaren
in ons gewone dagelijkse leven,
in de kleine dingen van iedere dag:
in onze menselijke ontmoetingen,
in de zorg voor elkaar,
in de liefde van onze medemens,
in de stilte van ons gebed.
Wij vragen U,
dat wij - nu we oud zijn -
verder mogen uitgroeien als mens naar uw bedoeling.
Wij vragen U om vergeving, let niet op onze fouten en tekortkomingen, maar blijf ons nabij en houd ons vast, ook nu in deze moeilijke en angstige tijd.
Dat vragen wij U door Jezus, onze broeder, ons voorbeeld en onze weg.
Amen.

OVERWEGING / HOMILIE
Broeder Wim Luiten spreekt het IN MEMORIAM uit.
De tekst is van broeder Wim Swüste.

VOORBEDEN
Uitgesproken door broeder Henk van Lieshout.

SLOTGEBED

God, Vader,
Gij zijt een God die uw belofte houdt en uw verbond met ons gestand doet.
Neem ons mee op de weg die uw Zoon ons wijst
en die Hij zelf is voorgegaan.
Ga met ons mee en sterk ons met uw Geest
op onze weg door het leven,
door vreugde en verdriet,
door onmacht en hoop,
door ziekte en corona,
en laat ons nooit van U gescheiden worden.
Door Christus, onze verrezen Heer.
Amen.

We doen broeder Roland uitgeleide met het zingen van het “In Paradisum”.Voorganger: broeder Frans School