Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Religieus Huis Nederland FIC

De situatie van de broeders in Nederland is sterk aan het veranderen. De gemeenschap wordt ouder; het aantal broeders neemt af. Deze kwetsbaarheid leidt er toe dat er nog nauwelijks broeders beschikbaar zijn voor een bestuurlijke functie. Reeds in 2016 zijn er gesprekken geweest tussen het provinciaal bestuur en het generaal bestuur om uit te zien naar nieuwe wegen om de broedergemeenschap in Nederland leefbaar en bestuurbaar te houden. De gedachten gingen daarbij uit naar de omvorming van de Nederlandse provincie tot een Religieus Huis FIC. Het besluit hiertoe heeft het generaal bestuur genomen op 31 maart 2017.

De Nederlandse provincie FIC heeft dus opgehouden te bestaan. De huidige broeders en geassocieerde leden vallen nu rechtstreeks onder het generaal bestuur. Kerkrechtelijk vormt de Nederlandse broedergemeenschap een ‘religieus huis’, voortaan aangeduid met Religieus Huis Nederland FIC. Het generaal bestuur heeft een aantal mensen gevraagd de dagelijkse leiding op zich te nemen. Broeder Guido Sukarman is aangesteld als ´verbindingsman´ tussen het generaal bestuur en het Religieus Huis Nederland. De dagelijkse leiding wordt verzorgd door de broeders Wim Luiten, Frans School , Ton van Baaren en de heer Theo de Groot. Zij vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur van het Religieus Huis. De heer Léon Huybregts maakt als adviseur ook deel uit van het dagelijks bestuur in zijn hoedanigheid als belangenbehartiger van de broeders die in De Beyart wonen. De voornaamste taak van het dagelijks bestuur is de begeleiding en het nabij zijn van alle broeders en geassocieerde leden in Nederland.

Voor de feitelijke leefsituatie van de broeders heeft de omvorming naar het Religieus Huis Nederland geen ingrijpende gevolgen. Dat neemt niet weg dat er een nieuwe situatie is ontstaan. In de komende maanden zullen generaal bestuur en bestuur Religieus Huis in gezamenlijk overleg structuur en functioneren van het Religieus Huis nader vorm geven.